شماره حساب‌ها

نام بانک شماره کارت نام صاحب حساب شماره شبـــا
بانک سامان
۶۲۱۹-۸۶۱۹-۰۲۰۸-۶۱۹۷
اسمعیل وزیری
IR060560611828005151440101

لطفا حتما پس از واریز، رسید واریزی ارسال شود.