شماره حساب‌ها

نام بانکشماره کارتنام صاحب حسابشماره شبـــا
بانک ملت
۶۱۰۴-۳۳۷۷-۶۰۶۵-۸۳۳۴
اسماعیل وزیری
IR700120000000004850507989
بانک آینده
۶۳۶۲-۱۴۱۰-۴۴۲۵-۳۵۰۹
اسماعیل وزیری
IR490620000000201957586006
بانک سامان
۶۰۳۷-۹۹۱۸-۲۹۲۴-۴۸۰۹
اسماعیل وزیری
IR140560930280601048213001

تمامی حساب‌ها بنام آقای اسماعیل وزیری می‌باشند. لطفا حتما پس از واریز اطلاع داده شود.